Javna nabava


Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Popis gospodarskih subjekata sa kojima Centar za socijalnu skrb Ogulin ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
OPG Vedran Vukelja, Bošt 44a, 47300 Ogulin, OIB:39014637856
KOSTELIĆ, obrt za iskop, vl. Robert Kostelić, Puškarići 60, 47300 Ogulin, OIB:09207313720.


2022.godina

Plan nabave roba i usluga 2022.godina
Odluka o usvajanju Plana nabave


2021.godina

Plan nabave roba i usluga 2021.godina
Odluka o usvajanju Plana nabave


2020.godina

Registar Ugovora za 2020.godinu zadnja izmjena 29.06.2020.
Registar Ugovora za 2020.godinu.
Plan nabave roba i usluga 2020 I izmjena
Plan nabave roba i usluga 2020 II izmjena
Plan nabave roba i usluga 2020 III izmjena
Plan nabave roba i usluga 2020
Rpt Plan nabave 2020


2019.godina

Registar Ugovora za 2019. godinu.
Plan nabave roba i usluga 2019 IV izmjena
Plan nabave roba i usluga 2019 III izmjena
Plan nabave roba i usluga 2019 II izmjena
Plan nabave roba i usluga 2019 I izmjena
Plan nabave roba i usluga za 2019
Rpt Plan nabave 2019


2018.godina

Registar Ugovora za 2018.godinu
Rpt Plan nabave 2018


2017.godina

Plan nabave roba i usluga za 2017. godinu.


2016.godina

Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga za 2016. godinu III izmjena
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga za 2016. godinu II izmjena
Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga za 2016. godinu I izmjena
Plan nabave roba i usluga za 2016. godinu


2015.godina

Plan nabave roba i usluga za 2015.godinu.