Izjava o pristupačnosti

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, a nakon provjere pristupačnosti na ovim stranicama, Centar za socijalnu skrb Ogulin objavljuje Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih za usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Stranica www.czss-ogulin.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan i neovisan život. Centar za socijalnu skrb Ogulin prepoznaje važnost osiguranja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri , Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016.g. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih
aplikacija tijela javnog sektora.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Centar za socijalnu skrb Ogulin nastoji svoje mrežne stranice www.czss-ogulin.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019.g., kojima se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.czss-ogulin.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2020.g. ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2.(2015-04) ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog slijedećih razloga:
Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida.
Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcije za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata.

Riječ je o dokumentima u PDF formatu koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

Nepotpun tekstualni opis

Dio slika, nema prikladan tekstualni opis (Alt tekst)

Kretanje kroz sadržaj tipkovnicom

Nije moguće u potpunosti kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom.

Pristupačnost datoteka

Pojedine vrste datoteka (doc., xls.) dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

Podizanje razine pristupačnosti

Centar za socijalnu skrb Ogulin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti s ciljem usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 18. rujna 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije Eu 2018/1523, 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora.
Izjava je zadnji puta preispitana dana 20. lipnja 2022. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane za pristupačnost mrežnih stranica www.czss-ogulin.hr korisnici mogu uputiti
E-poštom: korisnik056@socskrb.hr
Telefonom: 047/525 991
Poštom: Centar za socijalnu skrb Ogulin, Vijenac Ive Marinkovića 1, 47 300 Ogulin