O centru

Centar za socijalnu skrb Ogulin je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja resorno ministarstvo.

Centar za socijalnu skrb Ogulin javna je ustanova koja odlučuje o pravima iz sustava socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Područje nadležnosti Centra za socijalnu skrb Ogulin je Grad Ogulin, sa pripadajućim naseljima te Općine Tounj, Josipdol, Plaški i Saborsko. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na ovom području  živi 21.559 stanovnika.

FINANCIRANJE

Centar za socijalnu skrb Ogulin financira se sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Karlovačke županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

DJELATNOST

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, )

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NA TEMELJU JAVNIH OVLASTI:

 1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa
 2. provodi izvršenja rješenja
 3. vodi propisane očevidnike
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

ORGANIZACIJA RADA

Rad Centra za socijalnu skrb Ogulin organiziran je kroz sljedeće cjeline

 1. Cjelina novčanih davanja
 2. Cjelina za odrasle osobe, skrbništvo i udomiteljstvo
 3. Cjelina obiteljsko pravne zaštite, tim za djecu, obitelj i mladež
 4. Ravnatelj, pisarnica i računovodstvo

TIJELA CENTRA

Centar za socijalnu skrb ima statut kojim se pobliže uređuje ustroj centra za socijalnu skrb, tijela, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti.

Statut centra za socijalnu skrb donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost
Ministarstva.

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA

Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine i koje obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o ustanovama i statuta.

Čine ga tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave.

RAVNATELJ CENTRA

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad centra za socijalnu skrb, predstavlja i zastupa centar za socijalnu skrb i odgovoran je za zakonitost rada centra za socijalnu skrb.

Ovlasti ravnatelja centra za socijalnu skrb utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i statutom centra za socijalnu skrb.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelja centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

STRUČNO VIJEĆE CENTRA

Centar za socijalnu skrb Ogulin ima Stručno vijeće koje ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenih zakonom i Statutom, a čine ga stručni radnici Centra.

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima
 • ustroju centra za socijalnu skrb
 • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb
 • godišnjem planu i programu rada centra za socijalnu skrb
 • potrebi stručnog usavršavanja

CILJEVI

U okviru svojih javnih ovlasti i stvarne nadležnosti, Centar svojim djelovanjem teži postizanju sljedećih ciljeva:

 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne skrbi;
 2. Unapređivati rad stručnih radnika;
 3. Unapređivati suradnju s dionicima u zajednici;
 4. Senzibilizirati zajednicu za socijalne potrebe i poticati razvijanje socijalnih usluga i drugih oblika podrške u zajednici;
 5. Podržavati procese deinstitalizacije, poticati razvoj udomiteljstva kao oblika skrbi u obiteljskom okruženju, posebice radi smještaja djece.
Skip to content